Vietnam

Tài liệu chính sách bảo mật này (“PP“) chứa thông tin về ANDFRNDS HOLDINGS PTE. LTD.  (“Công ty”, “chúng tôi” “chúng tôi”), sử dụng “Dữ liệu Cá nhân” của bạn (thông tin liên quan đến các cá nhân) mà chúng tôi có quyền truy cập liên quan đến nền tảng NFrnds và các dịch vụ liên quan (“Nền tảng”). Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi PP này và các Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản sử dụng“), có sẵn tại www.andfrnds.com/privacy/Vietnam, vì mỗi PP có thể được sửa đổi theo thời gian theo thời gian. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của ToU và / hoặc PP, bạn phải ngừng truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng ngay lập tức và không tiếp tục truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng.

This privacy policy document (the “PP“) contains information about ANDFRNDS HOLDINGS PTE. LTD. (the “Company“, “us” “we”), use of your “Personal Data” (information relating to individuals) we gain access to with regard to NFrnds platform and related services (the “Platform”). By accessing and/or using the Platform, you agree to be bound by this PP and the Terms of Use (the “ToU“), which is available at www.andfrnds.com/privacy/Vietnam, as each may be amended from time to time. If you do not agree to any terms and conditions of the ToU and/or the PP, you must immediately stop accessing and/or using the Platform and refrain from any further access and/or use of the Platform. 

1. Cách Dữ liệu Cá nhân được thu thập. Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân:
How Personal Data is collected. We collect Personal Data:

1.1 Khi bạn tương tác với Nền tảng
when you interact with the Platform

1.2 Khi bạn tự nguyện chuyển Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, bằng cách liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như qua biểu mẫu đăng ký hoặc email.
when you voluntarily transfer Personal Data to us, by contacting us, for example via a subscription form or email.

1.3 Nền tảng có thể được truy cập thông qua các ứng dụng của bên thứ ba và / hoặc các tài sản internet khác (“Ứng dụng của bên thứ ba”). Khi truy cập Nền tảng thông qua Ứng dụng của bên thứ ba, áp dụng là PP này và tuyên bố về quyền riêng tư của bên thứ ba.
The Platform may be accessed through third party applications and/or other internet assets (“Third Party Applications”). When accessing the Platform    through Third Party Applications, that applies are this PP and the privacy   statement of the third party.

2. Dữ liệu Cá nhân được thu thập. Dữ liệu Cá nhân có thể bao gồm các ví dụ sau:
Personal Data collected. Personal Data may include the following examples:

2.1 Nếu bạn muốn có thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với chúng tôi, đăng ký sử dụng Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, chức danh công việc, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên người dùng và mật khẩu;
If you express an interest in obtaining additional information about our services, request customer support or otherwise contact us, register to use our Platform, we may require that you provide to us your contact information, such as your name, job title, company name, address, phone number, email address or username and password;

2.2 Nếu bạn mua hàng qua Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin tài chính và thanh toán của bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ thanh toán, số thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin ví điện tử;
If you make purchases via our Platform, we may require that you provide to us your financial and billing information, such as billing name and address, credit card number or bank account information or digital wallet information;

2.3 Nếu bạn đặt hàng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ từ các bên thứ ba mà Nền tảng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên người dùng, mã pin, số điện thoại và ID quốc gia;
If you order products and/or service from third parties which the Platform, we may ask you to provide a username, a pin code, a telephone number a national ID;

2.4 Nếu bạn sử dụng và tương tác với Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập các tệp nhật ký và thông tin khác về thiết bị của bạn và việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi thông qua cookie, đèn hiệu web hoặc các công nghệ tương tự (như chi tiết bên dưới), chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) hoặc các số nhận dạng, có thể đủ điều kiện là Dữ liệu Cá nhân; và
If you use and interact with our Platform, we automatically collect log files and other information about your device and your usage of our websites through cookies, web beacons or similar technologies (as detailed below), such as Internet Protocol (IP) addresses or other identifiers, which may qualify as Personal Data; and

2.5 Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến các cá nhân khác, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu này và bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân theo PP này.
If you provide to us or to our service providers any Personal Data relating to other individuals, we will keep this data and you represent that you have the authority to do so and permit us to use the Personal Data in accordance with this PP.

3. Mục đích thu thập dữ liệu. Chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích:
Data collection purposes. We collect and process your Personal Data for the purposes:

3.1 Cung cấp Nền tảng của chúng tôi: Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng và / hoặc để cung cấp cho bạn các dịch vụ và / hoặc sản phẩm;
Providing our Platform: We process your Personal Data to perform our obligations under ToU and/or to provide you with services and/or products;

3.2 Tăng cường bảo mật cho Nền tảng của chúng tôi: Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách theo dõi việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi, xác minh tài khoản và hoạt động, điều tra hoạt động đáng ngờ và thực thi các điều khoản và chính sách của chúng tôi, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc thúc đẩy sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống và trong bảo vệ quyền lợi của mình và quyền lợi của người khác;
Promoting security of our Platform: We process your Personal Data by tracking use of our Platform, verifying accounts and activity, investigating suspicious activity and enforcing our terms and policies, protecting our legitimate interest in promoting the safety, security and integrity of the systems and in protecting our rights and the rights of others;

3.3 Quản lý đăng ký người dùng: Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách quản lý tài khoản người dùng của bạn nhằm mục đích thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn theo các điều khoản dịch vụ hiện hành;
Managing user registrations: If you have registered for an account with us, we process your Personal Data by managing your user account for the purpose of performing our contract with you according to applicable terms of service;

3.4 Quản lý các khoản thanh toán: Nếu bạn đã cung cấp thông tin tài chính cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để xác minh thông tin đó và thu thập các khoản thanh toán trong phạm vi cần thiết để hoàn thành giao dịch và thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn;
Managing payments: If you have provided financial information to us, we process your Personal Data to verify that information and to collect payments to the extent that doing so is necessary to complete a transaction and perform our contract with you;

3.5 Phát triển và cải thiện Nền tảng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để phân tích xu hướng và theo dõi việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc phát triển và cải thiện Nền tảng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
Developing and improving our Platform, products and services: We process your Personal Data to analyze trends and to track your usage of our Platform for our legitimate interest in developing and improving our Platform, products and services;

3.6 Gửi thông tin liên lạc: Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin theo yêu cầu phù hợp với các dịch vụ của chúng tôi;
Sending communications: We will process your Personal Data to send you information as required in accordance with our services;

3.7 Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi hợp tác với các cơ quan nhà nước và chính phủ, tòa án hoặc cơ quan quản lý theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo luật hiện hành hoặc khi bảo vệ quyền của chúng tôi theo luật hiện hành đó.
Complying with legal obligations: We process your Personal Data when cooperating with public and government authorities, courts or regulators in accordance with our legal obligations under applicable laws or when protecting our rights under such applicable laws.

Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào, Lưu ý rằng bạn không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết (chẳng hạn như Điều khoản sử dụng) hoặc được cung cấp dưới đây, trong một cách kịp thời, đúng sự thật và đầy đủ, chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng của chúng tôi với bạn.
You are under no obligation to provide us with any Personal Data, Note that is you fail to provide us with Personal Data by as required by law, or under a contract we have entered into (such as the ToU) or as provided hereunder, in a timely, true and complete manner, we may not be able to perform our contract with you.

4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn như sau:
Sharing Personal Data. We may share your Personal Data as follows:

4.1 Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cung cấp dịch vụ như ngân hàng, công ty FMCG (Hàng tiêu dùng nhanh), CNTT và quản trị hệ thống và lưu trữ, xử lý thẻ tín dụng, bộ xử lý thanh toán kỹ thuật số, nghiên cứu và phân tích, tiếp thị và làm giàu dữ liệu hỗ trợ khách hàng.
With our service providers, who provide services such as banks, FMCG (Fast Moving Consumer Goods) companies, IT and system administration and hosting, credit card processing, digital payment processors, research and analytics, marketing and customer support data enrichment.

4.2 Với các chủ sở hữu và / hoặc nhà điều hành Ứng dụng bên thứ ba để thực hiện cam kết của chúng tôi với họ.
With Third Party Application owners and/or operators to conduct our engagement with them.

4.3 Với các chi nhánh trong nhóm công ty của Công ty, kể cả trong trường hợp việc chia sẻ như vậy là bắt buộc để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi; và
With affiliates within the Company’s corporate group, including in cases such sharing is required to comply with our contractual obligations; and

4.4 Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, tổ chức lại, giải thể hoặc thay đổi công ty khác hoặc bán Nền tảng (hoặc bất kỳ phần nào của nó) hoặc đơn vị kinh doanh, hoặc nếu tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi được mua bởi bên thứ ba, với bên thứ ba như vậy.
If we are involved in a merger, reorganization, dissolution or other corporate change, or sell the Platform (or any part thereof) or business unit, or if all or a portion of our business, assets or stock are acquired by third party, with such third party.

4.5 Với các bên thứ ba, những người giúp chúng tôi đạt được các mục đích nêu trên.
With third parties who help us achieve the aforesaid purposes.

5. Công ty là chủ sở hữu của bất kỳ dữ liệu nào có thể được thu thập liên quan đến việc bạn cam kết với Công ty (bao gồm theo Điều khoản và Điều kiện chung với tư cách là Nhà bán buôn NFrnds, bất kỳ mẫu đăng ký nào, đơn đặt hàng công việc, v.v.) và các dịch vụ (“Dữ liệu thô” ). Trong trường hợp tất cả quyền sở hữu và quyền lợi có thể không thuộc về Công ty, bạn cấp cho Công ty (và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được Công ty chỉ định) quyền vĩnh viễn, miễn phí (bao gồm cả miễn phí bản quyền), có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại để sử dụng Dữ liệu thô , cho bất kỳ mục đích nào được cho phép theo luật hiện hành (bao gồm cả các mục đích được nêu trong PP này, có thể được cập nhật theo thời gian. Cần phải làm rõ rằng Công ty có thể tùy ý chuyển Dữ liệu thô cho bất kỳ bên thứ ba nào, sử dụng và / hoặc có bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Dữ liệu thô đó cho bất kỳ mục đích nào và bạn sẽ không được quyền xem xét hoặc bất kỳ quyền nào khác liên quan đến việc sử dụng đó, bản thân Dữ liệu thô hoặc bất kỳ phái sinh hoặc sản phẩm nào được kết nối với hoặc phát sinh từ đó.
Company is the owner of any data that may be collected in connection with your engagement with the Company (including under the General Provisions and Conditions  as an NFrnds Wholesaler, any registration form, work order etc.) and the services (the “Raw Data”). In case all right title and interest may not vest in the Company, you hereby grant the Company (and/or any third party designated by the Company) a perpetual, free (including royalty free), transferable, sublicensable right to use the Raw Data, for any purpose permitted under applicable law (including for the purposes, set forth in this PP, as may be updated from time to time. It is clarified that the Company may at its discretion transfer the Raw Data to any third party, use and/or have any third party use such Raw Data for any purpose and that you shall not be entitled to any consideration or any other right in connection with such use, the Raw Data itself or any derivative or product connected thereto or deriving therefrom.

6. Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra quốc tế. Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập, chuyển đến và lưu trữ trên đám mây ở các vị trí địa lý khác nhau và bởi các chi nhánh của chúng tôi ở các quốc gia khác nơi chúng tôi hoạt động.
International transfer of your Personal Data. Your Personal Data may be collected, transferred to and stored by us in the cloud in various geographic locations and by    our affiliates in other countries where we operate.

7. Bọn trẻ. Nền tảng này không hướng đến trẻ em. Chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em (dưới 18 tuổi). Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Children. This Platform is not directed at children. We do not knowingly collect Personal Data from children (under 18). If you are a parent or guardian and believe your child has provided us with Personal Data without your consent, please contact us.

8. Lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin của bạn miễn là chúng tôi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc khi có liên quan cho các mục đích mà thông tin được thu thập.
Data retention. We will only keep your information for as long as we are either required to by law or as is relevant for the purposes for which it was collected.

9. Bảo vệ. Chúng tôi đã thực hiện những gì chúng tôi coi là các biện pháp kỹ thuật và bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp hoặc vô tình làm mất hoặc phá hủy hoặc làm hỏng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi không thể bị vi phạm và / hoặc Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không bị bên thứ ba truy cập và / hoặc sử dụng.
Security. We have taken what we consider to be appropriate technical and security measures to prevent unauthorized or unlawful access to or accidental loss of or destruction or damage to your Personal Data. However we cannot and do not warrant that our security measures cannot be breached and/or that you Personal Data will not be otherwise accessed and/or used by a third party.

10. Điều Khoản Chung
General.

10.1 PP được điều chỉnh bởi các điều khoản của ToU (đặc biệt là giới hạn trách nhiệm, thay đổi, luật và địa điểm.
The PP is governed by the terms of the ToU (especially the limitation of liability, changes, law and venue.

10.2 Chúng tôi có quyền sử dụng thêm bất kỳ dữ liệu và / hoặc thông tin nào (không phải là Dữ liệu Cá nhân) mà chúng tôi thu thập và / hoặc có được, cho các mục đích sử dụng bổ sung ngoại trừ được cung cấp ở đây.
We reserve the right to further use any data and/or information (which is not Personal Data) we collect and/or obtain, for additional uses except as provided herein.

10.3 PP này có thể được sửa đổi tùy theo quyết định của Công ty và những sửa đổi đó sẽ được đăng trên trang bảo mật của Công ty www.andfrnds.com/privacy/Vietnam hoặc thông báo cho bạn. Mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
This PP may be amended from time to time according to the Company’s discretion and such amendments shall be posted in the Company’s privacy page www.andfrnds.com/privacy/Vietnam or otherwise brought to your attention. Any amendment shall be in force with immediate effect.